ตารางการฝึกอบรม
วัน/เวลา รายละเอียดหลักสูตรทบทวน Google for Education

Tue Jul 4, 2017

10:00am – 11:30am

 

Mon Aug 28, 2017
1:30pm – 3:00pm

 

Google Classroom (1.30 ชม.)

จัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom

·      สร้างห้องเรียน

·      เผยแพร่บทเรียน เอกสารประกอบวิชาเรียน

·      สั่งงาน ตรวจงาน พร้อมให้คะแนนแบบออนไลน์

·      การใช้งาน Google Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ

 

Mon Jun 26, 2017
9:30am – 11:00am

 

Thu Sep 21, 2017
2:30pm – 4:00pm

eMail RMUTP (1.30 ชม.)

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน จัดระเบียบอีเมล์แบบง่าย ๆ

·      จัดหมวดหมู่อีเมลให้เป็นระเบียบ

·      การตั้งค่าอีเมล์ตอบกลับ

·      การสร้างเทมเพลตการตอบอีเมล

·      การสร้าง Signature

 

Thu Jul 20, 2017
11:00am – 12:30pm

 

Wed Oct 11, 2017

2:00pm – 3:30pm

 

Google Calendar (1.30 ชม.)

สร้างปฏิทินนัดหมายงานด้วย Google Calendar

·      แชร์ปฎิทินงานให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน

·      ทำนัดหมายและตารางสอนด้วย Google Calendar

·      ติดตามการทำงานโปรเจคต์นักศึกษาด้วย Google Calendar

·      ประยุกต์ใช้งาน Calendar บนโทรศัพท์มือถือ

 

Fri Aug 4, 2017
9:30am – 11:00am

Wed Oct 25, 2017
3:00pm – 4:30pm

 

Google Doc (1.30 ชม.)

·      เทคนิคการแชร์ไฟล์เพื่อการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียน

·      การเผยแพร่เอกสารงานวิชาการแก่บุคลากรภายนอก

·      ประยุกต์เอกสารให้เป็นเว็ปไซต์เพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาวิชาการได้ง่ายขึ้น

Thu Jul 27, 2017

9:00am – 10:30am

 

Tue Oct 17, 2017
2:30pm – 4:00pm

 

Google Form (1.30 ชม.)

·      สร้างแบบเก็บข้อมูลออนไลน์

·      สร้างแบบทดสอบออนไลน์ พร้อมตรวจให้คะแนน

·      ประมวลผลแบบสอบถาม ในรูปแบบชีทและกราฟ

·      ประยุกต์การเผยแพร่แบบฟอร์มไปใช้งาน

Wed Sep 13, 2017
10:30am – 12:00pm 

Fri Nov 10, 2017
1:30pm – 3:00pm

 

Hangouts (1.30 ชม.)

·      เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารอย่างรวดเร็ว เข้าถึงง่าย

·      นัดประชุมทางไกล

·      การนำเสนอผลงานและแชร์เอกสารผ่านหน้าจอ

·      จัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนผ่าน Google Hangout

Thu Aug 10, 2017
10:00am – 11:30am 

Fri Sep 29, 2017
2:00pm – 3:30pm

 

Google Sheet (1.30 ชม.)

·      การสร้างสเปรตชีตและการใส่ข้อมูล

·      การจัดรูปแบบข้อมูลเพื่อการดู

·      ฟังก์ชั่นการคำนวณ และกรองข้อมูลด้วยสูตร

·      การแชร์ การป้องกัน และการเคลื่อนย้ายข้อมูล

 

Wed Aug 16, 2017
10:30am – 12:00pm

 

Thu Nov 2, 2017
1:30pm – 3:00pm

Google Slide (1.30 ชม.)

·      การสร้าง presentation

·      การแก้ไขและจัดรูปแบบ presentation

·      การใส่ภาพเคลื่อนไหว

·      การแชร์ไฟล์สไลด์