แผนการดำเนินงานปี 2557

1. มอบนพณรรจ์, นฤมล, เพชราภรณ์, สมโภชน์ ทำ KM ความรู้เรื่องที่ฝึกอบรมขึ้น web ทุกครั้ง (พฤศจิกายน 2556)

2. มอบเพชราภรณ์ ปรับปรุงเว็ปภาษาจีน (มกราคม 2557)

3. มอบนพณรรจ์ พัฒนาเว็ปสมัครฝึกอบรม AEC  RMUTP (มกราคม 2557-เสร็จ มีนาคม 2557)

4. มอบนพณรรจ์ ทำ Best Practice การสอบใบรับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (พฤศจิกายน 2556-เสร็จ ธันวาคม 2556)

4. มอบนฤมลปรับปรุงเว็ปห้องสมุด (ธันวาคม 2556)

5.มอบนฤมล ตัดต่อ VDO ฝึกอบรม Graphic Design (ธันวาคม 2556)

6. มอบสมโภชน์พัฒนาระบบสารสนเทศอาคารและสิ่งก่อสร้าง (พฤศจิกายน 2556)

7. มอบเพชราภรณ์ รวบรวมข้อมูลอาคาร และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร มทร.พระนคร (พฤศจิกายน 2556)

8.ปาโมกข์ + นฤมล พัฒนาเว็ปไซต์อธิการบดี (3 เว็ป)  (เมษายน 2557 – ปัจจุบัน)

9.ปาโมกข์ +นพณรรจ์ ย้ายเว็ป  (พฤษภาคม 2557-ปัจจุบัน)

10.ปาโมกข์ ทำโปรแกรมงาน สพฐ. School 3 (พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน)

11.สมโภชน์ + นพณรรจ์ + ปาโมกข์ + นฤมล เป็นวิทยากรอบรม CompTIA A+ และ E-doc (เมษายน – มิถุนายน 2557)

12.เพชราภรณ์ ทำประกันคุณภาพสำนัก+มหาวิทยาลัย (เมษายน 2557-ปัจจุบัน)

13.สมโภชน์ ปรับปรุงโปรแกรม e-Doc (พฤษภาคม 2557)

14.สมโภชน์ พัฒนาโปรแกรม e-meeting

15.สมโภชน์ พัฒนาโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพอาคาร (มีนาคม -ปัจจุบัน)

16.เพชราภรณ์ บริหารงานโครงการฝึกอบรมของสำนัก และ  AEC (พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน)

17.ปาโมกข์ พัฒนา ปรับปรุงโปรแกรม ระบบ IQA RMUTP (มกราคม 2557-ปัจจุบัน)

18.ปาโมกข์ พัฒนาโปรแกรมบริการวิชาการแก่สังคม (เมษายน 2557)

 

แผนการดำเนินงานปี 2555 และ นโยบายการดำเนินงานปี 2555

สรุปรายงานการประชุมฝ่ายครั้งที่ 1…วันที่  01/09/2554

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย…เบส..(มกราคม 2555)

2. ปรับปรุงการรายงานข้อมูล BI …เบส…ตี๋

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (รอข้อมูล กองศิลปวัฒนธรรม)..ณพ

4. ปรับปรุงเว็ปไซต์ สวท. ปี 2555 …ตี๋

5. ปรับปรุงเว็ปไซต์องค์ความรู้ KM สวท…ณพ (พฤศจิกายน 2554)

6. พัฒนาเว็ปไซต์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ…เมี่ยว  (ตุลาคม 2554)

8. พัฒนาระบบงานห้องสมุด (Pro Active) ..ระบบยืม-คืนหนังสือข้ามห้องสมุด..ปา

9. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ…ณพ

10.ระบบโหวตหนังสือ (E-service) …ณพ

11. ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ สวท…ตี๋ (พฤศจิกายน 2554)

12. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร..เมี่ยว …ตี๋…ณพ

13. ปรับปรุงฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์…ณพ

สรุปรายงานการประชุมฝ่ายครั้งที่ 2…วันที่ 25/01/2555

1. ให้ทุกคนใช้ระบบการลาออนไลน์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 เป็นต้นไป

2. ทุกคนที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ลงเวลาผ่านระบบปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นไป

3. KPI ประกันคุณภาพฝ่าย ปี 2555

ข้อ 2.6 ทำระบบ UIS ครอบคลุมแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ แจ้งเตือนด้วยระบบ e-doc เพิ่มข้อมูลนักศึกษา, FTES, ภาวะมีงานทำของบัณฑิต  กระบวนการสร้างคุณค่า (1) เรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้าง (2) ระบบ OT …ตี๋

ข้อ 2.7 ทำ BI ให้ได้ครอบคลุมสิ่งที่ผู้บริหารต้องการ ..เบส

ข้อ 2.9 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ..เมี่ยว..ช่วยเขียนรายงาน

ข้อ 3.10 ระบบ Vote หนังสือห้องสมุด..ณพ

ข้อ 3.9 Proactive Service – ระบบยืมคืนหนังสือข้ามห้องสมุด..ปา

ข้อ 3.3 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลห้องสมุดที่พัฒนา (ฐานข้อมูลวารสารภาษาอังกฤษ)…

4. ทุกคนต้องทำ KM เขียนองค์ความรู้และถ่ายทอดผ่านเว็ปไซต์

สรุปรายงานการประชุมฝ่ายครั้งที่ 3…วันที่ 24/04/2555

1. หายอดรวมคอมพิวเตอร์ทั้ง PC NB ขอข้อมูลจาก จิ๋ว  กับคณะ
ห้อง self ถ่ายรูปและอัพเดทหน้าเว็บ self ด้วย
มอบพี่เมี่ยว…สอบถามข้อมูล PC จากคณะ
ปลา…หาข้อมูลเครื่องห้อง Self
เบส…หาข้อมูล Wifi

2. ห้องสมุดอัพเดทข้อมูลของแต่ละที่ด้วย
มอบปลา…ปรัปปรุงรูปกับข้อมูลเว็บห้องสมุดทุกศูนย์ให้เสร็จภายในวันที่ 27/04/2555
มอบเบส…ปรับปรุงเว็บห้อง Self ทุกศูนย์

3. หารูปและข้อมูลโครงการที่อบรมนักศึกษาของปี 2554 เพื่อตอบข้อ 2 มีอยู่ในเว็บห้องสมุดในส่วนของ KM มี 2 โครงการ
หาข้อมูลรูป wifi http://nms.rmutp.ac.th/?s=wifiหารูปตู้ยืม ตู้คืน ของห้องสมุดของแต่ละศูนย์ บอกจำนวน…ปลา

4. ถ่ายรูปสนามกีฬา ห้องฟิตเนส  ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ที่ดับเพลิง บันใดหนีไฟระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสียและขยะ ห้องอาหาร ห้องพยาบาล ทุกคณะ….นพ

5. common dataset ข้อ 2.5

ประเมินความพึงพอใจของการใช้ห้องสมุดปี 2554 …ปลา ต้องมีผลการประเมิณไม่ต่ำกว่า 3.5

ประเมินความพึงพอใจข้อ 2.5  ทุกข้อ จำนวนผู้ประเมินไม่ต่ำกว่า 90% ผลประเมินไม่ต่ีำกว่า 3.5 ทุกข้อ…เบส

6. ตัวชี้วัดข้อ 7.3 แบบประเมิณความพึงพอใจระบบสารสนเทศ ปี 2554 และเอาคอมเม้นมาปรับปรุง…เบส..เหมี่ยว

7. เพิ่มข้อมูล FTES ทุกปีลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) …ตี๋