Get Adobe Flash player

แผน-ผลการดำเนินงานปี 2561

แผน ปี 61

แผนปี 61  ผู้ทำ
1.พัฒนาระบบจองห้อง (เขียนใหม่) เชื่อมต่อระบบอาคาร (15-Aug-2017) ตั้ม
2.พัฒนาระบบติดตามส่งผลงานวิชาการ (17-Aug-2017) แป้ง
3.พัฒนาระบบ Edoc on Mobile (15-Aug-2017) ตี๋
– edoc
– payslip
– profile+salary+retired date+pension
– leave online
– OT/Timework
4.พัฒนาระบบ RMUTP Study Life เบส+ตั้ม+แป้ง
– android/iOS เบส
– transcript activity ตี๋-เบส
– เช็คชื่อเข้าห้องเรียน (Scan)
– ตารางสอบ เบส-ตี๋-ตั้ม
5.พัฒนาเว็ปไซต์สวัสดิการ นพ
6.พัฒนาระบบเว็ปภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นพ
7.พัฒนาเว็ประบบอาวุโส มทร.พระนคร ตั้ม
8.พัฒนาระบบ HRM ตั้ม-ตี๋
9.พัฒนาระบบ BPM
10.พัฒนาระบบ BI เบส-นพ
11.ปรับปรุงระบบงานวิจัย (17-Aug-2017) เบส
12.แบบประเมินผู้บริหาร กบ. (02-Oct-17) ตั้ม-นพ
13.แบบประเมิินความเสี่ยง ตสน. (26-Sep-17) เบส ตังค์
14.พัฒนาระบบสื่อการสอน วิชา Computer Network (4-Sep-17) เบส-นพ-ตังค์- ปา
15.พัฒนาเว็ปรับปริญญา เบส-ปา
16.โบชัวร์รับปริญญา แป้ง
17.แบบสอบถามความพึงพอใจการรับปริญญาครั้งที่ 31/2559 สำหรับนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน นพ
18.ปรับปรุงระบบทุนการศึกษา ตี๋
19.ปรับปรุงระบบแสกนลายนิ้วมือ (ย้ายฐานข้อมูลจาก access ไปอยู่บน SQL Server) ของสำนักอธิการบดี สถาบันวิจัย และสำนักส่งเสริมวิชาการฯ (06-Oct-17) ตี๋