พัฒนาระบบรายงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ Network Report

http://203.158.144.140/network/

network report