ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ ในหน้าแบบฟอร์มการลาปกติใช้ Crystal Report เปลี่ยนมาใช้ XtraReport

http://203.158.144.140/arit_leave/

leaveform