รายการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร mis.rmutp.ac.th – เพิ่มข้อมูลหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลครพระนคร – เพิ่มแบบประเมินของการใช้งานระบบสารสนเทศ – สถิติการเข้าใช้งานระบบ – เพิ่มกฏข้อบังคับและความปลอดภัยในการใช้งานระบบ