Get Adobe Flash player

Monthly Archives: August 2012

ปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร (MIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (MIS : Management Information System Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) เป็นการพัฒนาระบบต่อยอดจากระบบ ERP HRM และ BPM โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงผ่านระบบดังกล่าว และระบบ MIS นำข้อมูลนั้นมาจัดทำเป็นรายงานเพื่อการบริหารพัฒนางานของมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจากการบันทึกครั้งเดียว ทำให้สามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องสูง ซึ่งจะทำให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีทิศทาง มีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน และสนับสนุนการตัดสินใจได้ตามต้องการสอดคล้องกับนโยบาย นอกจากนั้นระบบได้มีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เป็นต้น

รายการปรับปรุง

 1. ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์โดยออกแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ทันสมัยและรองรับกับข้อมูลที่จะแสดงในหน้าเว็บเพจ
 2. ปรับปรุงเมนูด้านซ้าย ซึ่งจะแยกออกเป็น 6 เมนูหลัก
  • ข้อมูลบุคลากร แสดงข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมด
  • ข้อมูลนักศึกษา แสดงข้อมูลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งหมด
  • ข้อมูลหน่วยงาน แสดงข้อมูลหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทั้งหมด
  • ข้อมูลการวิจัย แสดงข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
  • ข้อมูลแผนปฎิบัติงาน แสดงข้อมูลแผนปฏิบิตงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
  • ข้อมูลสถิติ แสดงสถิติที่จะช่วยในการติดสินใจโดยเปรียบเทียบข้อมูลทุกๆด้านตั้งแต่บุคลากร นักศึกษา หน่วยงาน แผนและผลต่างๆ
  • ข้อมูลระบบ แสดงข้อมูลของระบบ MIS เช่นสถิติการเข้าใช้งาน สิทธิในการใช้งานเป็นต้น

mis

 

Update เครื่องสแกนรายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาปฏิบัติงาน

เนื่องจากบริษัทได้มาติดตั้งเครื่องสแกนใหม่ให้กับ ห้องสมุดพพ. และห้องสมุดโชติเวช
ผมจึงได้ปรับเปลี่ยนการเก็บรายนิ้วมือจาก Server โดยตรง เมื่อก่อนจะให้มี admin ประจำแต่ละศูนย์ แต่หลังจากนี้จะไม่ต้องมีแล้วเมื่อมีพนักงานใหม่ ให้แจ้งมาที่ผม 022829009-15 ต่อ 6760  (สมโภชน์)
ขั้นตอนการเก็บ
1. แจ้งชื่อ-นามสกุล พนักงาน พร้อมทั้งบอกที่จะเก็บรายนิ้วมือว่าอยู่ที่เครื่องสแกนที่ไหน เช่นชื่อ กิตติ แย้มวิชา เครื่องสแกนหน้าห้อง studio
2. บอกนิ้วที่จะใช้เก็บ เช่นนิ้วชี้ข้างขวา
3. ไปที่หน้าเครื่องสแกนทำการสแกนรายนิ้วมือ 3 ครั้ง และลองทดสอบสแกนเข้าหรือแสกนออก
scan

ปรับปรุงระบบคำนวนค่าเสื่อมครุภัณฑ์

ปรับปรุงระบบคำนวนค่าเสื่อมครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://203.158.144.140/arit_resource

สามารถเก็บข้อมูลด้วย barcode เพื่อง่ายต่อการค้นหาและการเก็บข้อมูล

– แก้ไขหน้าเพิ่มข้อมูล และหน้าแก้ไขข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ให้เก็บข้อมูล barcode
– แก้หน้าแสดงรายการครุภัณฑ์ให้สามารถยิงด้วย barcode และทำการค้นหาให้อัตโนมัติ

 

arit_resource_barcode1arit_resource_barcode2

 

อบรมโครงการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เพื่อศึกษาโปรแกรม Microsoft office 2010 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2555 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ได้เชิญบุคคลากรของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ท่านดังนี้

 • นายสาคร พรมจันทรา เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ