เนื่องจากบริษัทได้มาติดตั้งเครื่องสแกนใหม่ให้กับ ห้องสมุดพพ. และห้องสมุดโชติเวช
ผมจึงได้ปรับเปลี่ยนการเก็บรายนิ้วมือจาก Server โดยตรง เมื่อก่อนจะให้มี admin ประจำแต่ละศูนย์ แต่หลังจากนี้จะไม่ต้องมีแล้วเมื่อมีพนักงานใหม่ ให้แจ้งมาที่ผม 022829009-15 ต่อ 6760  (สมโภชน์)
ขั้นตอนการเก็บ
1. แจ้งชื่อ-นามสกุล พนักงาน พร้อมทั้งบอกที่จะเก็บรายนิ้วมือว่าอยู่ที่เครื่องสแกนที่ไหน เช่นชื่อ กิตติ แย้มวิชา เครื่องสแกนหน้าห้อง studio
2. บอกนิ้วที่จะใช้เก็บ เช่นนิ้วชี้ข้างขวา
3. ไปที่หน้าเครื่องสแกนทำการสแกนรายนิ้วมือ 3 ครั้ง และลองทดสอบสแกนเข้าหรือแสกนออก
scan