Get Adobe Flash player

Monthly Archives: October 2012

พัฒนาเว็บไซต์โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง

เป็นโครงการการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง และสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน  โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้นแบบดังกล่าว และใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตประยุกต์บูรณาการกับการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนนำร่อง  มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้สามารถนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่มีหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน
  3. เพื่อทดลองนำร่องการใช้ต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในห้องเรียนแท็บเล็ตตามข้อ 2
  4. เพื่อติดตาม ประเมินผลการใช้ต้นแบบหลักสูตรในข้อ 1 ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของครู นักเรียน และผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่มีต่อต่อนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ทั้งในห้องเรียนและโรงเรียนที่มีบริบทที่แตกต่างกัน
  5. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและไอซีทีที่เกี่ยวข้องให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

school3

เพิ่มเติมระบบลาออนไลน์ ให้สามารถแสดงผู้ที่ไม่ส่งใบลา

เพิ่มเติมระบบลาออนไลน์ให้สามารถแสดงผู้ที่ไม่ส่งใบลาจากระบบ เชื่อมกับระบบสแกนรายนิ้วมือเพื่อหาผู้ที่ไม่สแกนเข้างานหลังจากนั้นเช็คจากระบบ HRM เพื่อดูว่าเป็นวันหยุดหรือไม่ถ้าไม่เป็นวันหยุดจะทำการเชื่อมกับระบบลาเพื่อดีงข้อมูลการลา ถ้าไม่มีการลาจะถือว่าหยุดโดยไม่ส่งใบลา

ระบบลาออนไลน์ สำนักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร

ระบบลาออนไลน์ สำนักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร : http://203.158.144.140/arit_leave/

รายการแก้ไขส่วนใหญ่แก้ไข code และปรับปรุง theme ซึ่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหลักๆ ไม่รวมรายละเอียดย่อยๆสรุปได้ดังนี้

  • ปรับปรุง theme web ใหม่
  • ส่วนของประวัติการลา เนื่องจากของเก่าอ้างอิงปีงบปัจจุบันทำให้เวลาดูวันลาย้อนหลังไม่ถูกต้อง (ดึงปีงบของรายการที่ลา ไปค้นหาประวัติการลา)
  • ส่วนของผู้ดูแลสรุปยอดรวมปีงบและทำการค้นหาข้อมูล ตามปีงบ และประเภทข้าราชการ หรือลูกจ้างได้ สรุปยอดรวมลาพักร้อนดูย้อนหลังได้ว่าแต่ละปีใช้ไปเท่าใด (เชื่อมต่อ3 ระบบ HRM,Leave,OT)
  • ในหน้าพิมพ์รายงานการลาหรือหน้าแบบฟอร์มการลา สามารถอ้างอิงตามงบที่ถูกต้องเช่น ข้อมูลการลาของปี 2555 จะสามารถอ้างอิงปีของ 2555 ทั้งปีได้ ถ้าเป็นการลาของปี 2556 จะดึงข้อมูลของปี 2556 มา
  • ระบบเก่าจะต้อง Backup เป็นรายปีและทำการเริ่มข้อมูลใหม่เมื่อเข้าปีงบใหม่ แต่แก้ไขให้ไม่ต้องลบทำการเก็บเพิ่มอ้างอิงปีงบใหม่เมื่อเริ่ม 1 ตุลาคม ของทุกปีอัตโนมัติ

หน้าหลัก

admin

 

 

เว็บประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Quality Assurance เป็นเว็บประกันคุณภาพของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ภายในเว็บจะเก็บเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการประกันคุณภาพภายในสำนัก และจัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆ ข้อมูลหลักๆที่จัดเก็บจะประกอบไปด้วย IQA  , SAR , KM
qaarit.png