Get Adobe Flash player

เว็บประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Quality Assurance เป็นเว็บประกันคุณภาพของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ภายในเว็บจะเก็บเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการประกันคุณภาพภายในสำนัก และจัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆ ข้อมูลหลักๆที่จัดเก็บจะประกอบไปด้วย IQA  , SAR , KM
qaarit.png

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *