ระบบลาออนไลน์ สำนักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร : http://203.158.144.140/arit_leave/

รายการแก้ไขส่วนใหญ่แก้ไข code และปรับปรุง theme ซึ่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหลักๆ ไม่รวมรายละเอียดย่อยๆสรุปได้ดังนี้

  • ปรับปรุง theme web ใหม่
  • ส่วนของประวัติการลา เนื่องจากของเก่าอ้างอิงปีงบปัจจุบันทำให้เวลาดูวันลาย้อนหลังไม่ถูกต้อง (ดึงปีงบของรายการที่ลา ไปค้นหาประวัติการลา)
  • ส่วนของผู้ดูแลสรุปยอดรวมปีงบและทำการค้นหาข้อมูล ตามปีงบ และประเภทข้าราชการ หรือลูกจ้างได้ สรุปยอดรวมลาพักร้อนดูย้อนหลังได้ว่าแต่ละปีใช้ไปเท่าใด (เชื่อมต่อ3 ระบบ HRM,Leave,OT)
  • ในหน้าพิมพ์รายงานการลาหรือหน้าแบบฟอร์มการลา สามารถอ้างอิงตามงบที่ถูกต้องเช่น ข้อมูลการลาของปี 2555 จะสามารถอ้างอิงปีของ 2555 ทั้งปีได้ ถ้าเป็นการลาของปี 2556 จะดึงข้อมูลของปี 2556 มา
  • ระบบเก่าจะต้อง Backup เป็นรายปีและทำการเริ่มข้อมูลใหม่เมื่อเข้าปีงบใหม่ แต่แก้ไขให้ไม่ต้องลบทำการเก็บเพิ่มอ้างอิงปีงบใหม่เมื่อเริ่ม 1 ตุลาคม ของทุกปีอัตโนมัติ

หน้าหลัก

admin