เพิ่มเติมระบบลาออนไลน์ให้สามารถแสดงผู้ที่ไม่ส่งใบลาจากระบบ เชื่อมกับระบบสแกนรายนิ้วมือเพื่อหาผู้ที่ไม่สแกนเข้างานหลังจากนั้นเช็คจากระบบ HRM เพื่อดูว่าเป็นวันหยุดหรือไม่ถ้าไม่เป็นวันหยุดจะทำการเชื่อมกับระบบลาเพื่อดีงข้อมูลการลา ถ้าไม่มีการลาจะถือว่าหยุดโดยไม่ส่งใบลา