เป็นโครงการการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง และสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน  โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้นแบบดังกล่าว และใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตประยุกต์บูรณาการกับการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนนำร่อง  มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้สามารถนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่มีหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน
  3. เพื่อทดลองนำร่องการใช้ต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในห้องเรียนแท็บเล็ตตามข้อ 2
  4. เพื่อติดตาม ประเมินผลการใช้ต้นแบบหลักสูตรในข้อ 1 ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของครู นักเรียน และผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่มีต่อต่อนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ทั้งในห้องเรียนและโรงเรียนที่มีบริบทที่แตกต่างกัน
  5. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและไอซีทีที่เกี่ยวข้องให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

school3