Get Adobe Flash player

ปรับปรุงเว็ปไซต์จีน มทร.พระนคร

ปรับปรุงเว้ปไซต์จีน มทร.พระนครให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบันโดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาจีนที่มาฝึกงานแปลเนื้อหา