จัดทำเว็บไซต์สำหรับขอใช้งาน RMUTP Passport Link : http://203.158.144.140/regispassport/

เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถขอใช้งาน Account RMUTP Passport เพื่อขอเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระบบแยกเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. ส่วนของผู้ขอ Account RMUTP Passport จะต้องกรอกข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องโดยอ้างอิงข้อมูลจากระบบ HRM
2. ส่วนของผู้ดูแลระบบจะทำหน้าที่เช็คความถูกต้องของข้อมูลเพื่อทำการ Add Account ให้

regispassport1


regispassport2


regispassport3