Year: 2012

ปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร (MIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (MIS : Management Information System Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) เป็นการพัฒนาระบบต่อยอดจากระบบ ERP HRM และ BPM โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงผ่านระบบดังกล่าว และระบบ MIS นำข้อมูลนั้นมาจัดทำเป็นรายงานเพื่อการบริหารพัฒนางานของมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจากการบันทึกครั้งเดียว ทำให้สามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องสูง ซึ่งจะทำให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีทิศทาง มีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน และสนับสนุนการตัดสินใจได้ตามต้องการสอดคล้องกับนโยบาย นอกจากนั้นระบบได้มีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เป็นต้น รายการปรับปรุง ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์โดยออกแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ทันสมัยและรองรับกับข้อมูลที่จะแสดงในหน้าเว็บเพจ ปรับปรุงเมนูด้านซ้าย ซึ่งจะแยกออกเป็น 6 เมนูหลัก ข้อมูลบุคลากร แสดงข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ข้อมูลนักศึกษา แสดงข้อมูลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ข้อมูลหน่วยงาน แสดงข้อมูลหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ข้อมูลการวิจัย แสดงข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ข้อมูลแผนปฎิบัติงาน แสดงข้อมูลแผนปฏิบิตงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ข้อมูลสถิติ แสดงสถิติที่จะช่วยในการติดสินใจโดยเปรียบเทียบข้อมูลทุกๆด้านตั้งแต่บุคลากร นักศึกษา หน่วยงาน แผนและผลต่างๆ […]

Update เครื่องสแกนรายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาปฏิบัติงาน

เนื่องจากบริษัทได้มาติดตั้งเครื่องสแกนใหม่ให้กับ ห้องสมุดพพ. และห้องสมุดโชติเวช ผมจึงได้ปรับเปลี่ยนการเก็บรายนิ้วมือจาก Server โดยตรง เมื่อก่อนจะให้มี admin ประจำแต่ละศูนย์ แต่หลังจากนี้จะไม่ต้องมีแล้วเมื่อมีพนักงานใหม่ ให้แจ้งมาที่ผม 022829009-15 ต่อ 6760  (สมโภชน์) ขั้นตอนการเก็บ 1. แจ้งชื่อ-นามสกุล พนักงาน พร้อมทั้งบอกที่จะเก็บรายนิ้วมือว่าอยู่ที่เครื่องสแกนที่ไหน เช่นชื่อ กิตติ แย้มวิชา เครื่องสแกนหน้าห้อง studio 2. บอกนิ้วที่จะใช้เก็บ เช่นนิ้วชี้ข้างขวา 3. ไปที่หน้าเครื่องสแกนทำการสแกนรายนิ้วมือ 3 ครั้ง และลองทดสอบสแกนเข้าหรือแสกนออก

ปรับปรุงระบบคำนวนค่าเสื่อมครุภัณฑ์

ปรับปรุงระบบคำนวนค่าเสื่อมครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://203.158.144.140/arit_resource สามารถเก็บข้อมูลด้วย barcode เพื่อง่ายต่อการค้นหาและการเก็บข้อมูล – แก้ไขหน้าเพิ่มข้อมูล และหน้าแก้ไขข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ให้เก็บข้อมูล barcode – แก้หน้าแสดงรายการครุภัณฑ์ให้สามารถยิงด้วย barcode และทำการค้นหาให้อัตโนมัติ    

อบรมโครงการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เพื่อศึกษาโปรแกรม Microsoft office 2010 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2555 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เชิญบุคคลากรของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ท่านดังนี้ นายสาคร พรมจันทรา เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

รายการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร

รายการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร mis.rmutp.ac.th – เพิ่มข้อมูลหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลครพระนคร – เพิ่มแบบประเมินของการใช้งานระบบสารสนเทศ – สถิติการเข้าใช้งานระบบ – เพิ่มกฏข้อบังคับและความปลอดภัยในการใช้งานระบบ  

Update server Cheqa & Update Index

Update Server Cheqa & Update Index – อัพเดทจาก Windows Server 2003 เป็น Windows Server 2008 R2 – เปลี่ยนจาก SQL Server 2005 เป็น SQL Server 2008 R2 -ลง .NET Framework 4.0 และปรับให้สามารถใช้งานกับระบบเก่าซึ่งเป็น 2.0 -ปรับปรุงหน้าเว็บหน้าแรกของเว็บ cheqa.rmutp.ac.th  

จัดทำเว็บไซต์สำหรับเก็บค่า Network ในมทร.พระนคร

จัดทำเว็บไซต์สำหรับเก็บค่า network ใน มทร.พระนคร เช่น subnetmark,location,device http://203.158.144.140/arit_network/ Username,Password จากระบบ RMUTP Passport (ติดต่อ Administrator) สามารถเก็บค่า Subnet และสามารถเพิ่มจากเมนู Setting ซึ่งสามารถกำหนดค่าหน้า Home และเพิ่มแก้ไข Discription,Location,Device

ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ

สวท.ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 1.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนัก มีผู้เข้าประชุมจำนวน 8 คน ประกอบด้วยหัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ  นายแสงสรรค์ ตินารักษ์   งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา น.ส.รักอนงค์ ชมปรีดา งานบริหารทั่วไปนายสาคร พรมจันทรา หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี และรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วิธีทำ Gauges Circle Tool จาก DevExpress

วิธีทำ Gauges Circle Tool จาก DevExpress ลาก Gauges Control มาวาง หลังจากนั้นปรับ Scale Range ให้มีช่วงตามที่ต้องการ จากตัวอย่างด้านล่างทำ Scale Range 4

หลังจากนั้นในส่วน Code Behide ไว้จัดการปรับแต่งค่าของ Gauges ตามที่กำหนด เช่นกำหนด Max Value กำหนดค่า เข็มชี้หรือที่เรียกว่า Needle และกำหนดค่า Range เพื่อแสดงค่าของแต่ละสี

ระบบประเมินการจัดฝึกอบรมโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบประเมินการจัดฝึกอบรมโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://203.158.144.140/Evaluation มีฟังก์ชั่นทำงานดังนี้ 1. สามารถสร้าง แบบประเมินได้ ใส่ชื่อโครงการ ใส่วันที่จัด สถานที่จัด 2. เพิ่มรูปหัวข้อการประเมิน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเลือกหัวข้อการประเมินเป็นเหมือนเป็นตัวช่วยเพื่อให้เลือกประเมินในหัวข้อที่ถูกต้อง 3. Admin สามารถสร้าง หรือลบ หรือกำหนดวันเวลาที่จะให้แบบการประเมินขึ้นหน้าเว็บได้ 4. ปรับปรุงผลการประเมินได้เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ได้ 5. สามารถ Add User ให้เข้ามาใช้งานและจัดการแบบประเมินได้ ส่วนงานที่เหลือในการปรับปรุงและเพิ่มเติมฟังก์ชั่น (กำลังพัฒนา) 1. สามารถเก็บรายงาน รูปเล่ม และเก็บรูปภาพในแต่ละโครงการได้ 2. เพิ่มกราฟในผลของการประเมิน 3. เพิ่มการจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายเพื่อสรุปยอดที่ใช้ได้