พัฒนาระบบลงรายการการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ Link :  http://203.158.144.140/arit_stock User Login: rmutp passport (authen edoc) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบันทึกรายการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับมาจากการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ 2.เพื่อบันทึกรายการใช้จ่ายจากงบนอกดำเนินการที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกสำนัก 3.เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและแสดงยอดรวมในแต่ละงบประมาณที่ได้รับ หน้าจอแสดงผล