ปรุบปรุงเว็บไซต์ระบบการลาออนไลน์ เพิ่มสถิติการลา
-แสดงกราฟสถิติการลาแต่ละประเภท
-แสดงจำนวนการลา 10 อันดับสูงสุดแต่ละประเภท