Month: June 2013

พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายจ่ายประจำปี

ระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายจ่ายประจำปี เป็นระบบเพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารการจัดการงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี และรายจ่ายในการใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อแสดงรายการที่ใช้ไปในแต่ละปีงบประมาณเพื่อสามารถระบุงบประมาณที่ได้รับและสามารถคำนวนงบประมาณที่เหลือได้ รวมทั้งยังแสดงรายละเอียดการเบิกใช้วัสดุต่างๆเช่น เบิกโดยใคร เบิกไปเท่าไหร [ เข้าใช้งานที่ http://203.158.144.140/budgetmanagement เข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport หรือตัวเดียวกับ Account Edoc ]  

พัฒนาเว็บไซต์ การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 และการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4

พัฒนาเว็บไซต์ 5th RMUTNC & 4th RMUTIC เป็นเว็บไซต์สำหรับการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 สามารถดูรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ http://rmutcon.rmutp.ac.th/

ปรุบปรุงระบบ รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ปรุบปรุงระบบเพิ่มเติม ในส่วนของการออกรายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แสดงข้อมูลด้วยกราฟและตาราง สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=report2

พัฒนาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม” (Academic Services Management System) เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลโครงการ และให้บริการสารสนเทศ ต่อคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป โดยตัวระบบจะมีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://asms.rmutp.ac.th