ปรุบปรุงระบบเพิ่มเติม ในส่วนของการออกรายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แสดงข้อมูลด้วยกราฟและตาราง

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=report2