ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

“ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม” (Academic Services Management System) เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลโครงการ และให้บริการสารสนเทศ ต่อคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป โดยตัวระบบจะมีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://asms.rmutp.ac.th