พัฒนาเว็บไซต์ 5th RMUTNC & 4th RMUTIC เป็นเว็บไซต์สำหรับการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
สามารถดูรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ http://rmutcon.rmutp.ac.th/