ระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายจ่ายประจำปี เป็นระบบเพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารการจัดการงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี และรายจ่ายในการใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อแสดงรายการที่ใช้ไปในแต่ละปีงบประมาณเพื่อสามารถระบุงบประมาณที่ได้รับและสามารถคำนวนงบประมาณที่เหลือได้ รวมทั้งยังแสดงรายละเอียดการเบิกใช้วัสดุต่างๆเช่น เบิกโดยใคร เบิกไปเท่าไหร

[ เข้าใช้งานที่ http://203.158.144.140/budgetmanagement เข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport หรือตัวเดียวกับ Account Edoc ]