Get Adobe Flash player

ปรับปรุงระบบการลาออนไลน์ เพิ่มส่วนรายงานของผู้ดูแลระบบ

ปรับปรุงระบบการลาออนไลน์ เพิ่มส่วนรายงานของผู้ดูแลระบบ เป็นรายงานจำนวนการลาแยกตามแต่ละประเภท สามารถค้นหาตามปีงบประมาณหรือเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/arit_leave