Get Adobe Flash player

Monthly Archives: January 2014

android studio การใช้ button click เปลี่ยน activity ในเวอร์ชั่นใหม่ที่มี fragment layout

เนื่องจากใน android studio version ใหม่จะใช้ fragment layout มาช่วยในส่วนของ Activity ทำให้การเขียนโค้ดในปุ่ม button เพื่อเปลี่ยนหน้าหรือเปลี่ยน activity ต้องย้ายไปทำในส่วนของ fragment แทน

Continue reading

ปัญหา Microsoft Office Word 2013 ไม่สามารถใช้ Shortcut Ctrl+C, Ctrl+V และ Ctrl+X ได้

ปัญหา Microsoft Office Word 2013 ไม่สามารถใช้ Short Cut Ctrl+C, Ctrl+V และ Ctrl+X  ได้ ปัญหาเกิดจากการ update windows แล้วมันเป็น bug กับ windows 8 แต่อันนี้ข้อมูลจากเว็บต่างๆ ซึ่งปัญหาจริงๆเท่าที่ดูเกิดจาก Shortcut Key ต่างๆที่กล่าวมามันถูกเปลี่ยนจึงทำให้ใช้งานไม่ได้วิธีการแก้คือ

fix_word_copy_past_1

fix_word_copy_past_2

fix_word_copy_past_3

(EditCopy=Ctrl+C, EditPaste=Ctrl+V, EditUndo=Ctrl+Y, EditRedo=Ctrl+Z, EditCut=Ctrl+x)

Send E-mail

E-mail
ตัวอย่าง Code ASP.NET (C#) สำหรับส่ง E-mail

 

 

ถ้าส่งเสร็จจะถูก Redirect ไปหน้า SendmailSuccess.aspx ถ้าส่งไม่ได้มันจะแจ้งว่ากรุณาตรวจสอบ E-mail ให้เช็คว่า smtp user แล้วก็ mode ของ client.EnableSsl ว่ากำหนดถูกไหม ถ้าทำถูกหมดก็จะสามารถส่ง E-mail ได้

ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ มทร.พระนคร

ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่จากเดิมใช้ชื่อว่า MIS For Building เปลี่ยนมาใช้เป็นคำว่า Building Information System (BIM) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ bim.rmutp.ac.th โดยอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบ

  • นำเข้าและแสดงข้อมูลห้องและอาคารจากข้อมูลในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)
  • นำเข้าและแสดงผลข้อมูลห้องและอาคารจากข้อมูลฝ่ายทะเบียนในส่วนของการจัดการเรียนการสอน
  • ทำหน้า เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลห้องและข้อมูลอาคาร
  • ทำการ map ข้อมูลระหว่างสองแหล่งคือข้อมูลจากระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) กับระบบทะเบียน เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกัน
  • ทำการเก็บภาพข้อมูลห้องและข้อมูลแบบแปลนห้อง

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://bim.rmutp.ac.th

พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (CDS)

เป็นระบบที่ให้ผู้รับผิดชอบงานประกันในทุกระดับเข้าบันทึกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบงานคุณภาพการศึกษา (common data set) โดยระบบจะช่วยทวนสอบข้อมูลในแต่ระดับให้มีความสอดคล้องกันในทุกๆ องค์ประกอบ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ link http://iqa.rmutp.ac.th/cds/

แก้ไขปัญหาเวลาใช้ GridView เมื่อมี Edit หรือ New โดยใช้การ Map ด้วย Data Source

แก้ไขปัญหาเวลาใช้ GridView เมื่อมี Edit หรือ New โดยใช้การ Map ด้วย Data Source  สำหรับบาง Field ทำให้

editgridview_error0

ปัญหาคือมันจะไม่แสดงค่า Text จะแสดงเป็นค่า Value ต้องไปปรับในส่วนของ Column ให้มี Properties Type ตรงกับ Databaseeditgridview_error1

การสร้าง Store Procedure ใน MS Sql Server และเขียนโค้ดใช้งานด้วย ASP.NET C#

วิธีการทำเริ่มจากฝั่ง Database จะต้องสร้าง Database และ Table ขึ้นมา

store_procedure1หลังจากนั้นให้เปิดหน้า Query Windows ขึ้นมาเพื่อเขียนคำสั่งสร้าง Store Procedure และกำหนด Parameter กับเงื่อนไขที่จะให้ Store Procedure ทำงาน

 store_procedure2

สามารถ Test Store Procedure ได้ด้วยคำสั่ง

 

หลังจากนั้นให้ไปเขียนโค้ดในฝั่งเว็บเพื่อทำการเรียกใช้งาน Store Procedure ที่สร้างขึ้นมา

store_procedure3หลังจากนั้นก็ให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อทำการเขียนโค้ดในส่วนของ Code Behide เพื่อทำการรับค่าจาก TextBox ID และ Password เพื่อทำการส่งค่าไปให้ Store Procedure ทำงาน

จากโค้ดด้านบน

ในส่วนนี้จะเป็นการเรียกใช้ Store Procedure ที่สร้างขึ้น

SqlCommand cmd = new SqlCommand(
“TEST_STORE_INSERT”, conn);

 cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

 

ส่วนต่อมาจะเป็นการประกาศ Parameter ให้กับ Store Procedure และทำการส่งค่าจาก TextBox ให้กับ Parameter ที่สร้างขึ้น

cmd.Parameters.Add(“@ID”, SqlDbType.NVarChar).Value = ID.Text;
cmd.Parameters.Add(“@Password”, SqlDbType.NVarChar).Value = Password.Text;

ส่วนขั้นตอนการติดต่อกับ Database เนื่องจากเครื่องที่ใช้ทดสอบมี Web Server กับ Database Server ไว้ที่เดียวกันเลยใช้ Connection String แบบอาศัยการเชื่อมต่อภายใน Local โดยใช้ User Windows ในการเชื่อมต่อสังเกตุได้จาก คำสั่งนี้

conn = new
SqlConnection(“Server=(local);DataBase=test;Integrated Security=SSPI”);

(ถ้าจะเชื่อมต่อด้วย User จาก Sql Server จะต้องใช้ Username, Password จะต้องแก้ไขในส่วนนี้ )