Month: May 2014

ปรับปรุงรายงานสถิติการใช้งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุงรายงานสถิติการใช้งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมแยกรายงานสถิตินอกเหนือจากกราฟให้แสดงผลรายปี และแยกตามคณะแยกตามผู้ใช้งานแต่ละคณะได้ สามารถเข้าใช้งานได้จากหน้า http://edoc.rmutp.ac.th และคลิกเลือก ดูรายงานทั้งหมด หรืออาจจะเข้าที่ http://203.158.144.140/edoc_report/userreport.aspx By Sompoach.K

ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรม CompTIA A+ ให้กับนักศึกษา

ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรม CompTIA A+ ให้กับนักศึกษาในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน  2557 รุ่นที่ 1