ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรม CompTIA A+ ให้กับนักศึกษาในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน  2557 รุ่นที่ 1

ณ ศูนย์ เทเวศร์ น.ศ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ณ ศูนย์ พาณิชยการพระนคร น.ศ. คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ณ ศูนย์ พระนครเหนือ น.ศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รุ่น 54 กลุ่ม ปทค.1
ณ ศูนย์ พระนครเหนือ น.ศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 54