ปรับปรุงรายงานสถิติการใช้งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมแยกรายงานสถิตินอกเหนือจากกราฟให้แสดงผลรายปี และแยกตามคณะแยกตามผู้ใช้งานแต่ละคณะได้ สามารถเข้าใช้งานได้จากหน้า http://edoc.rmutp.ac.th และคลิกเลือก ดูรายงานทั้งหมด หรืออาจจะเข้าที่ http://203.158.144.140/edoc_report/userreport.aspx

By Sompoach.K