Get Adobe Flash player

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มสถิติการใช้งานหลังจากอบรม

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มสถิติการใช้งานหลังจากอบรม สามารถเข้าดูสถิติได้ที่ link http://203.158.144.140/edoc_report/report2.aspx

สถิติการใช้งาน edoc2

 

สถิติการใช้งาน edoc3

 

สถิติการใช้งาน edoc1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *