Get Adobe Flash player

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ เพิ่มเติมรหัสห้องและปรับแก้ไขชั้นพร้อมทั้งปรับเพิ่มส่วนของพื้นที่ห้องให้รองรับตัวเลขจำนวนมาก สามารถเข้าใช้งานได้จาก link http://bim.rmutp.ac.th/

bim1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *