Month: July 2014

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental -เพิ่มส่วนของการยืมคืนและเก็บสถิติการยืมคืนแยกตามหน่วยงาน แยกตามปี -เพิ่ม MA เก็บสถานะการส่งซ่อมและค่าใช้จ่าย สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/cr (ใช้ Account RMUTP Passport)

ปรับปรุง MIS

ปรับปรุงข้อมูล  MIS ตามเมนูต่างๆ link mis.rmutp.ac.th             ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: สมโภชน์  กุลธารารมณ์ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Tel 02-282-9009 ต่อ 6760 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

MacBook Pro Ratina ลง Windows 8.1 ใน BootCamp แล้วไม่ผ่าน

MacBook Pro Ratina ลง Windows 8.1 ใน BootCamp แล้วไม่ผ่าน เมื่อถึงหน้าที่ Install windows 8.1 เมื่อลบพาติชั่นแล้วเตรียมลงวินโดวส์ลงไป 100% จะพบ Error Windows could not update the computer’s boot configuration. Installation cannot proceed. มีวิธีแก้ดังนี้ 1. ลบ Partition ใน Mac ด้วย Disk Utility ให้เหลือ 1 Partition (ถ้าลบ Partition bootcamp จะต้องลบฟอร์แมตให้เป็น Mac Os : journal ก่อน) 2. Shutdown เครื่อง 3. PRAM reset โดยบูทเครื่องขึ้นแล้วให้รีบกดปุ่ม option+cmmand+p+r พร้อมกันก่อนเสียงบูทจะดังขึ้น เครื่องจะ […]

ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลกราฟแสดงจำนวนอาคารและห้องแต่ละประเภท

ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลกราฟแสดงจำนวนอาคารและห้องแต่ละประเภท สามารถเข้าใช้งานได้ที่ bim.rmutp.ac.th ในเมนูหน้าแรก

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ mis.rmutp.ac.th ข้อมูลอาคารสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนู อาคาร-ห้อง ข้อมูลผู้เกษียณอายุสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนูผู้เกษียณอายุ

พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting จัดทำขึ้นเพื่อช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการประชุมภายใน มทร.พระนคร เพื่อให้ง่ายและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งสามารถดูชื่อผู้เข้าร่วมและสา่มารถบันทึกมติที่ประชุมได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่  e-meeting.rmutp.ac.th ใช้ account จาก ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting นี้เป็น Version แรกโดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้  

การเรียกใช้ Control object ของ Masterpage ใน Class

การเรียกใช้ Control object ของ MasterPage ใน Class เช่นตัวอย่างการทำ Popup Status ในหน้า Master Page และทำการเรียกใช้งานผ่าน Class โดยจะต้องอ้างอิงถึง Control ในหน้า MasterPage ด้วย   1. เริ่มจากวาง Control object ลงใน MasterPage ในส่วนของ <form></form>

2. สร้างไฟล์ class ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแอดโค้ดไป

สังเกตุว่ามีการใช้ Page เพื่อทำการเรียก MasterPage หลังจากนั้นจะใช้ Session ใน Class รับค่า Text เพื่อไปแสดงบน Popup ใน MasterPage ด้วย ในบทความนี้จะใช้ Popup Control ของ DevExpress […]