Get Adobe Flash player

การเรียกใช้ Control object ของ Masterpage ใน Class

การเรียกใช้ Control object ของ MasterPage ใน Class เช่นตัวอย่างการทำ Popup Status ในหน้า Master Page และทำการเรียกใช้งานผ่าน Class โดยจะต้องอ้างอิงถึง Control ในหน้า MasterPage ด้วย

 

ControlPopup1

1. เริ่มจากวาง Control object ลงใน MasterPage ในส่วนของ <form></form>

2. สร้างไฟล์ class ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแอดโค้ดไป

สังเกตุว่ามีการใช้ Page เพื่อทำการเรียก MasterPage หลังจากนั้นจะใช้ Session ใน Class รับค่า Text เพื่อไปแสดงบน Popup ใน MasterPage ด้วย ในบทความนี้จะใช้ Popup Control ของ DevExpress ด้วย