Get Adobe Flash player

ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลกราฟแสดงจำนวนอาคารและห้องแต่ละประเภท

ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลกราฟแสดงจำนวนอาคารและห้องแต่ละประเภท สามารถเข้าใช้งานได้ที่ bim.rmutp.ac.th ในเมนูหน้าแรก

bim1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *