Get Adobe Flash player

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ mis.rmutp.ac.th

ข้อมูลอาคารสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนู อาคาร-ห้อง

ข้อมูลผู้เกษียณอายุสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนูผู้เกษียณอายุ

mis1mis2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *