ปรับปรุงข้อมูล  MIS ตามเมนูต่างๆ link mis.rmutp.ac.th             ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: สมโภชน์  กุลธารารมณ์ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Tel 02-282-9009 ต่อ 6760 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::