ปรับปรุงข้อมูล  MIS ตามเมนูต่างๆ link mis.rmutp.ac.th

 

Picture 2014-07-30 09_47_37

 

 

 

 

 

Picture 2014-07-30 09_48_22

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
สมโภชน์  กุลธารารมณ์
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Tel 02-282-9009 ต่อ 6760
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::