Get Adobe Flash player

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental

-เพิ่มส่วนของการยืมคืนและเก็บสถิติการยืมคืนแยกตามหน่วยงาน แยกตามปี

-เพิ่ม MA เก็บสถานะการส่งซ่อมและค่าใช้จ่าย

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/cr (ใช้ Account RMUTP Passport)

rental1
rental2
rental3

rental4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *