เว็บกิจกรรมนักศึกษา Student Activity Information System ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาปี 2557 ซึ่งถูกกำหนด โดย สกอ. เพื่อเก็บจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แรกเข้าจนกระทั้งเรียนจบการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นตัวรายงานความสามารถด้านการเข้าร่วมกิจกรรมและความรับผิดชอบตลอดจนความสามารถด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนของนักศึกษา

ซึ่งตัวเว็บอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/StudentActivity/ โดยติดต่อขอรับ Account ได้จาก สำนักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร

 

StudentActivity1
StudentActivity2
StudentActivity3