ปรับปรุงเว็บไซต์ mBudget : ระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายจ่ายประจำปี

เพิ่มสถานะการใช้จ่าย

เพิ่มไฟล์อัพโหลดเพื่อสะดวกต่อการกรอกข้อมูลรายการวัสดุที่มีปริมาณเยอะๆ

mbudget1

mbudget2