ตัวอย่างการทำ combobox ให้ดึงข้อมูลจาก datasource และ add new item ลงไปด้วยในส่วน code behind

 

 

สำหรับตัวอย่าง Add Month , Year ใน Combobox