Month: March 2015

ปรับปรุงระบบขอใช้งาน RMUTP Passport เพิ่มแจ้งเตือนผ่าน Email ให้กับผู้แลระบบ

ปรับปรุงระบบขอใช้งาน RMUTP Passport เพิ่มแจ้งเตือนผ่าน Email ให้กับผู้แลระบบ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อประสานงานสำหรับผู้ดูแลระบบ -เมื่อมีบุคลากรเข้าใหม่ ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบขอใช้ RMUTP Passport ระบบจะดำเนินการส่ง email แจ้งเตือนให้กับผู้แลเพื่อดำเนินการได้ทันที

ปรับปรุงระบบ OT เพิ่มเงื่อนไขในการลงเวลา

ปรับปรุงระบบ OT เพิ่มเงื่อนไขในการลงเวลา เวลาเข้างานไม่เกิน 8.30 ถ้าเกินจะต้องเริ่มทำ OT สายตามเวลาที่เกิน เช่น Scan เข้า 8.45 เกินมา 15 นาที เวลาทำ OT จะเริ่ม 16.45 จากปกติ 16.30 *หมายเหตุ วันธรรมดาต้องทำ OT 2 ชั่วโมงขึ้นไป วันหยุดต้องทำ OT 6 ชั่วโมงขึ้นไป (รวมพัก 1 ชั่วโมง) ระบบมีการแก้ไขเพิ่มเติมคอลัมน์แสดงผล Scan เข้า-ออก ,เวลาการทำโอที, จำนวนชั่วโมงที่ทำ เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวน ระบบจะล๊อคการลงเวลา ถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดในช่องหมายเหตุจะไม่สามารถลงเวลาได้

แก้ PopupControl ของ DevExpress ไม่ขึ้น

ปัญหาเกิดจาก Update version ของ DevExpress เป็นเวอรชั่น 14.2.5 ทำให้การเรียก JavaScript แบบ RegisterStartupScript ใน Page_Load ไม่สามารถใช้งานได้จะต้องไป set option ของ PopupControl ให้มี ShowOnPageLoad=”true”