Get Adobe Flash player

Monthly Archives: March 2015

ปรับปรุงระบบขอใช้งาน RMUTP Passport เพิ่มแจ้งเตือนผ่าน Email ให้กับผู้แลระบบ

ปรับปรุงระบบขอใช้งาน RMUTP Passport เพิ่มแจ้งเตือนผ่าน Email ให้กับผู้แลระบบ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อประสานงานสำหรับผู้ดูแลระบบ

-เมื่อมีบุคลากรเข้าใหม่ ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบขอใช้ RMUTP Passport ระบบจะดำเนินการส่ง email แจ้งเตือนให้กับผู้แลเพื่อดำเนินการได้ทันที

RMUTP Passport1

RMUTP Passport2

ปรับปรุงระบบ OT เพิ่มเงื่อนไขในการลงเวลา

ปรับปรุงระบบ OT เพิ่มเงื่อนไขในการลงเวลา

เวลาเข้างานไม่เกิน 8.30 ถ้าเกินจะต้องเริ่มทำ OT สายตามเวลาที่เกิน เช่น Scan เข้า 8.45 เกินมา 15 นาที เวลาทำ OT จะเริ่ม 16.45 จากปกติ 16.30

*หมายเหตุ
วันธรรมดาต้องทำ OT 2 ชั่วโมงขึ้นไป
วันหยุดต้องทำ OT 6 ชั่วโมงขึ้นไป (รวมพัก 1 ชั่วโมง)

ระบบมีการแก้ไขเพิ่มเติมคอลัมน์แสดงผล Scan เข้า-ออก ,เวลาการทำโอที, จำนวนชั่วโมงที่ทำ เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวน
ระบบจะล๊อคการลงเวลา ถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดในช่องหมายเหตุจะไม่สามารถลงเวลาได้
OT1

DevExpress : ASPxGridview แสดง Tag HTML ไม่ได้เช่น

DevExpress : ASPxGridview แสดง Tag HTML ไม่ได้เช่น <span></span>

FixProblem

FixProblem2

 

แก้ PopupControl ของ DevExpress ไม่ขึ้น

ปัญหาเกิดจาก Update version ของ DevExpress เป็นเวอรชั่น 14.2.5 ทำให้การเรียก JavaScript แบบ RegisterStartupScript ใน Page_Load ไม่สามารถใช้งานได้จะต้องไป set option ของ PopupControl ให้มี ShowOnPageLoad=”true”

erropopup1

erropopup2

 

erropopup3