ปัญหาเกิดจาก Update version ของ DevExpress เป็นเวอรชั่น 14.2.5 ทำให้การเรียก JavaScript แบบ RegisterStartupScript ใน Page_Load ไม่สามารถใช้งานได้จะต้องไป set option ของ PopupControl ให้มี ShowOnPageLoad=”true”

erropopup1

erropopup2

 

erropopup3