Get Adobe Flash player

ปรับปรุงระบบขอใช้งาน RMUTP Passport เพิ่มแจ้งเตือนผ่าน Email ให้กับผู้แลระบบ

ปรับปรุงระบบขอใช้งาน RMUTP Passport เพิ่มแจ้งเตือนผ่าน Email ให้กับผู้แลระบบ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อประสานงานสำหรับผู้ดูแลระบบ

-เมื่อมีบุคลากรเข้าใหม่ ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบขอใช้ RMUTP Passport ระบบจะดำเนินการส่ง email แจ้งเตือนให้กับผู้แลเพื่อดำเนินการได้ทันที

RMUTP Passport1

RMUTP Passport2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *