ปรับปรุงระบบขอ Account RMUTP Passport

ระบบเดิม

  1. อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ใหม่ ยื่นเรื่องขอเปิดบัญชีผู้ใช้งาน RMUTP Passport ผ่าน ระบบขอใช้งาน RMUTP Passport
  2. ผู้ดูแลระบบ RMUTP Passport ทำการกรอกข้อมูลผู้ใช้ใหม่เข้าระบบ passport.rmutp.ac.th
  3. ทำการติดต่อกลับผ่าน e-mail หรือเบอร์โทร ที่ผู้ขอยื่นเรื่องระบุไว้
  4. ผู้ขอยื่นเรื่องเข้าระบบ passport.rmutp.ac.th เพื่อยืนยันตัวตน และระบุ username, password หลังจากนั้นจะสามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆที่ authen ด้วย RMUTP Passport ได้ทันที

ระบบใหม่

  1. อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ใหม่ เมื่อมีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (hrm-bpm.rmutp.ac.th) จะสามารถยืนยันตัวตน เพื่อระบุ username, password และพร้อมใช้งาน RMUTP Passport ได้ทันที
  2. เมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว เช่น ลาออก เกษียณ โดนพักงาน ฯลฯ Account ใน RMUTP Passport จะถูก disable ทันที และไม่สามารถเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตตลอดจนระบบต่างๆ ที่ authen ด้วย RMUTP Passport
  3. เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลเช่น ชื่อ นามสกุล ในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (hrm-bpm.rmutp.ac.th) RMUTP Passport จะถูกแก้ไขตามทันที เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องกับฐานข้อมูลบุคลากร

* หมายเหตุ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ ไม่ต้องยื่นเรื่องขอเปิดใช้ RMUTP Passport จากสำนักวิทยบริการฯ แล้ว แค่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลบุคลากร (hrm-bpm.rmutp.ac.th) ก็สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยตนเอง หรือถ้าไม่มีข้อมูลบุคลากรสามารถติดต่อกองบริหารงานบุคคล เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเสียก่อน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rmutp.ac.th/rmutp-passport/
passport