Get Adobe Flash player

ประชุมกลุ่ม 2/2558

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ดูสรุปผลการประชุมได้ที่ สรุปรายงานประชุม

98101 99100