Get Adobe Flash player

ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือระบบ OT ของสำนัก

ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือระบบ OT ของสำนัก เพิ่มเติมเชื่อมต่อ HRM เพื่อดึงข้อมูล เลขบัตรประชาชนและเลขบัญชีธนาคาร

arit_ot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *