Untitled

 

หลังจากในคราวที่แล้วที่ได้นำเสนอในเรื่องการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่นบน Google Drive โดยกล่าวถึงขั้นตอนการสร้างเบื้องต้นไปแล้วนั้น มาคราวนี้เราจะมากล่าวกันต่อในส่วนการใช้งานว่า เครื่องมือที่ทางแอปพลิเคชั่นให้มา จะเอามาปรับแต่งแบบสอบถามให้ดีขึ้นได้อย่างไร ส่วนไหนเอามาใช้งานได้อย่างไรบ้าง ซึ่งเครื่องมือปรับแต่งนั้น เราจะมาอธิบายในส่วนของ Add item

4

 

1. การแบ่งแบบสอบถามออกเป็นตอนๆ

– ให้คลิกเลือกที่ add item

– จะแสดงเครื่องมือออกมาให้เลือก ให้เลือกที่ Section Header

– จะขึ้น Section เพิ่มขึ้นมาให้กรอกชื่อตอน (Header Text) และคำอธิบาย (Description)

– กดปุ่ม Done เพื่อเพิ่ม Section นั้นเข้าไปในแบบสอบถาม จะได้ผลลัพธ์ดังรูป แต่หากจะยกเลิก ให้กดรูปถังขยะที่มุมขวาก่อนกด Done

 

2. ประเภทหัวข้อคำถามที่ใช้

หัวข้อคำถามสำหรับแบบสอบถามในเครื่องมือที่ให้มา สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดย

– การเลือกที่ add item

– จะแสดงเครื่องมือออกมาให้เลือก ให้เลือกที่ประเภทคำถามตามต้องการ

– ปรับแต่งค่าคำถาม คำตอบ ตามประเภทที่เลือกไว้

– กดปุ่ม Done

 

ต่อมาเราจะมาพูดถึงประเภทคำถามรูปแบบต่างๆที่สามารถใช้ได้ ดังต่อไปนี้

2.1 Text ลักษณะการสร้างคำถามประเภทนี้จะเป็นการถามแบบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนตอบโดยอิสระในรูปแบบตัวอักษร

เหมาะสำหรับ > การตอบคำถามปลายเปิดที่มีข้อความไม่ยาวนัก เช่น ถามชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม , Email Address เป็นต้น

a9

 

2.2 Paragraph Text ลักษณะการสร้างคำถามประเภทนี้จะเป็นการถามแบบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนตอบโดยอิสระในรูปแบบตัวอักษรเช่นเดียวกับแบบ Text แต่จะสามารถเก็บค่าตัวอักษรได้มากกว่า

เหมาะสำหรับ > การตอบคำถามปลายเปิดที่มีข้อความยาวๆ เช่น ถามความคิดเห็น (ที่คนตอบอาจจะตอบอธิบายยาวๆ) , เขียนรายละเอียดที่อยู่ เป็นต้น

a8

 

2.3 Multiple Choice ลักษณะการสร้างคำถามประเภทนี้จะเป็นการถามแบบที่มีคำตอบตายตัว และมีตัวเลือกให้เลือกตอบ ซึ่งผู้ตอบจะเลือกตอบได้เพียงข้อเดียวจากตัวเลือกทั้งหมดที่ให้

เหมาะสำหรับ > การตอบคำถามปลายปิดที่ต้องการคำตอบที่แน่ชัด เช่น คำถามในลักษณะข้อสอบทั่วไป

a7

 

2.4 Check Boxes ลักษณะการสร้างคำถามประเภทนี้จะเป็นการถามแบบที่มีคำตอบตายตัวเช่นเดียวกับแบบ Multiple Choice แต่จะสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

เหมาะสำหรับ > การตอบคำถามปลายปิดที่ต้องการคำตอบที่แน่ชัด แต่เลือกได้หลายข้อ เช่น เลือกคุณสมบัติต่างๆ

a6

 

2.5 Choose From List ลักษณะการสร้างคำถามประเภทนี้จะเป็นการถามแบบที่มีคำตอบตายตัวเช่นเดียวกับแบบ Multiple Choice แต่ตัวคำตอบจะซ่อนอยู่ในลิสท์คำตอบ ซึ่งจะเลือกตอบได้เพียงข้อเดียวจากตัวเลือกทั้งหมด

เหมาะสำหรับ > การตอบคำถามปลายปิดที่ต้องการคำตอบที่แน่ชัด แต่มีตัวเลือกจำนวนมากๆ เช่น เลือกคณะ (กรณีที่คณะมีจำนวนมากๆ เช่น 20 คณะ เป็นต้น)

a5

 

2.6 Scale ลักษณะการสร้างคำถามประเภทนี้จะเป็นการถามแบบให้เรตคะแนนว่าค่อนไปทางไหนจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด โดยจะเลือกได้เพียงคำตอบเดียว ส่วนลักษณะการเก็บคำตอบเป็นตัวเลขตามเรตที่ให้

เหมาะสำหรับ > มักจะใช้กับคำถามแบบประเมินคะแนนความคิดเห็น

a4

 

2.7 Grid ลักษณะการสร้างคำถามประเภทนี้จะเป็นการถามแบบมีคำตอบตายตัวสำหรับคำถามย่อยหลายๆคำถาม แต่มักใช้กับการให้เรตคะแนน โดยจะเลือกได้เพียงคำตอบเดียว ส่วนลักษณะการเก็บคำตอบเป็นประโยคตามที่ระบุในค่าคอลัมน์

เหมาะสำหรับ > มักจะใช้กับคำถามแบบประเมินคะแนนความคิดเห็น

a

 

2.8 Date ลักษณะการสร้างคำถามประเภทนี้จะเป็นการถามวัน โดยสามารถเซตให้เลือกตอบเวลาพร้อมๆกันด้วยได้ เช่น ใช้ในการกำหนดวัน

a2

 

2.9 Time ลักษณะการสร้างคำถามประเภทนี้จะเป็นการถามเวลา คล้ายๆกับฟังก์ชั่นคำถามแบบ Date

a3

 

3. การขึ้นหน้าแบบสอบถามใหม่

– ให้คลิกเลือกที่ add item

– จะแสดงเครื่องมือออกมาให้เลือก ให้เลือกที่ Page Break

– จะขึ้น Section เพิ่มขึ้นมาให้กรอกชื่อตอน (Header Text) และคำอธิบาย (Description)

– กดปุ่ม Done เพื่อเพิ่ม Section นั้นเข้าไปในแบบสอบถาม โดยแยกจากหน้าเดิม สังเกตจากเลขหน้าที่เพิ่มขึ้น

 

4. การใส่รูปประกอบ

– ให้คลิกเลือกที่ add item

– จะแสดงเครื่องมือออกมาให้เลือก ให้เลือกที่ Image

– จะขึ้นหน้าต่างให้อัพโหลดไฟล์รูปภาพ หรือเลือกรูปภาพที่อัพโหลดไว้แล้ว

– เมื่อเลือกรูปภาพและกดอัพโหลด หรือเลือกรูปภาพที่มีอยู่ไว้แล้ว จะกลับมาที่การเซตค่ารูปภาพ เช่น ตั้งชื่อ การจัดวางบนหน้ากระดาษ

– กดปุ่ม Done รูปประกอบก็จะไปปรากฎบนแบบสอบถาม

 

5. การใส่คลิปวิดีโอประกอบ

– ให้คลิกเลือกที่ add item

– จะแสดงเครื่องมือออกมาให้เลือก ให้เลือกที่ Video

– จะขึ้นหน้าต่างค้นหาคลิปวิดีโอบนเว็บ Youtube โดยให้ใส่ลิ้งก์เพื่อค้นหา เมื่อพบแล้วให้กดเลือกคลิปที่ต้องการ แล้วกด Select

– จะกลับมาที่การเซตค่าวิดีโอ เช่น ตั้งชื่อ การจัดวางบนหน้ากระดาษ

– กดปุ่ม Done คลิปวิดีโอก็จะไปปรากฎบนแบบสอบถาม สามารถกดเพื่อรับชมได้

 

หมายเหตุ

– สามารถสลับตำแหน่งเพื่อจัดรูปแบบแบบสอบถามตามต้องการ ด้วยการคลิกส่วนลากสลับตำแหน่ง

– หากต้องการบังคับให้ตอบหัวข้อคำถาม สามารถเลือกเซตได้ ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง Required Question แล้วกด Done ที่ตัวคำถาม เมื่อกดแล้วจะขึ้นเครื่องหมายดอกจันสีแดงที่ท้ายคำถาม

– หากต้องการดูตัวอย่างแบบสอบถามที่สร้าง ให้กดดูตัวอย่างที่ View live form

 

หลังจากที่เราได้นำเสนอการปรับแต่งคำถามในแบบสอบถามแล้ว ในคราวหน้า เราจะมาพูดถึงการแชร์แบบสอบถาม และการดูผลลัพธ์การตอบแบบสอบถามกันต่อไป