พัฒนาระบบบันทึกการปฎิบัติงานล่วงเวลาใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร ระบบจะดึงข้อมูลจากเครื่อง Scan ลายนิ้วมือที่ถูกติดตั้งหน้าตึกสำนักงานอธิการ และ ชั้น 2 ของอาคาร 1 ครุศาสตร์ฯ เพื่อนำมาลงรายการบันทึกการทำงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานในการทำเรื่องเบิกค่าล่วงเวลา (OT) โดยผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/OT และเข้าใช้งานด้วย Accout RMUTP Passport (Account ที่ใช้ Internet ภายใน มทร.พระนคร)

OT