พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฎิบัติงาน ภายในมทร.พระนคร ระบบจะดึงข้อมูลจากเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ หน้าตึกอธิการ และชั้น 2 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ฯ เพื่อแสดงข้อมูลการลงเวลาการทำงานในแต่ละวัน ตั้งแต่การเข้างาน และการออกงานของบุคลากร เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน โดยระบบสามารถแสดงผ่าน Web site ที่รองรับการใช้งานผ่าน PC, Laptop ตลอดจน Smart Phone และ Tablet ที่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Browser สามารถเข้าใช้งานได้จาก http://203.158.144.140/trs โดยกรอก username/password ที่เข้าใช้งาน Internet ภายใน มทร.พระนคร

timerecordsystem