Untitled

หลังจากในคราวที่แล้วที่ได้นำเสนอในเรื่องการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่นบน Google Drive ในส่วนของเครื่องมือปรับแต่งแบบสอบถามและประเภทของคำถามต่างๆ ในคราวนี้เราจะมากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของการดูผลลัพท์แบบสอบถามหลังจากใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้นำผลไปประมวลผลหรือนำไปใช้ต่อได้

ภายหลังการนำแบบสอบถามออนไลน์ไปใช้ และมีผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามา คำตอบนั้นจะนำมาเก็บไว้ในบัญชีของผู้สร้าง ซึ่งในการดูผลลัพธ์นั้น สามารถทำได้ดังนี้

 

การดูผลลัพธ์ (แบบข้อมูลดิบ)
1. จากหน้า layout ขอบแบบสอบถามออนไลน์ ให้คลิกที่ปุ่ม View Responses (ข้าง View live form)

g30
2. เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฎข้อมูลในรูปของตาราง spreadsheet (คล้ายๆ excel ที่เชื่อมคำตอบกับแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ )
แถวบนสุดจะแสดงหัวข้อคำถามที่ถาม และแถวถัดๆมาจะเป็นคำตอบ ดังตัวอย่าง

g31

ดังที่กล่าวมาในครั้งที่แล้วว่า หัวข้อคำถามประเภท scale จะให้ผลต่างจาก grid โดย scale จะแสดงค่าผลลัพธ์เป็นตัวเลข ในขณะที่ grid จะแสดงผลเป็นตัวอักษารตามค่าที่ระบุไว้

 

การดูผลลัพธ์ (แบบสรุปเชิงสถิติ)
1. จากหน้า layout ขอบแบบสอบถามออนไลน์ ให้ไปเมนู Responses > Show summary of responses

g32
2. ผลลัพธ์ของคำตอบที่มีคำตอบตายตัว(เช่น เลือกช้อยส์ต่างๆ)จะแสดงออกมาในรูปของการสรุปผลเป็นแผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม โดยจะแบ่งแยกตามหัวข้อต่างๆ และแสดงจำนวนผู้ตอบหรือแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อให้นำผลไปเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น ส่วนคำตอบปลายเปิด (ที่ให้พิมพ์ตอบทั้งหลาย) จะแสดงออกมาในรูปข้อความ สามารถเลื่อนดูคำตอบทั้งหมดได้

g33 g34  g35

 

 

ทั้งนี้ คำตอบทั้งหมดที่อยู่ในตาราง สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมทางสถิติอื่นๆ เช่น SPSS ได้ โดยในการเอาไปใช้งานนั้น ผู้ใช้งานต้องแปลงคำตอบตายตัวที่อยู่ในรูปตัวอักษรให้กลายเป็นตัวเลขก่อน เช่น แปลงค่าความคิดเห็นเป็นตัวเลขต่างๆ (มากที่สุด = 5 มาก =4  ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1  เป็นต้น) ด้วยการใช้ฟังก์ชั่น find and replace เพื่อให้ข้อมูลกลายเป็นตัวเลขที่สามารถนำไปใช้ในโปรแกรมทางสถิติที่รองรับต่อไป

g36